top of page
  • Skribentens bildJesper Andersson

Hur kommer Tourn må i en sämre konjunktur?

Hur het annonsmarknaden är kan liknas med hur het ekonom in är. I en stark ekonomi så är aggressiv marknadsföring att anse vara mer vanligt. Företag som verkat under lång tid, har bevisade kassaflöden och trogna kunder kommer alltid att annonsera oavsett konjunkturen. Företag som ska växa snabbt, ta marknadsandelar och bevisa att just deras lösningar är mycket bättre än marknadens samtidigt som de gör förluster är kanske inte riktigt lika stabila. Pengarna ska räcka till mycket och i ett läge där kassan blir ett föremål för överlevnad så kommer prioriteringar att behöva göras. Min (helt ovetenskapliga) iakttagelse är att bred marknadsföring tappar i prioritet från många företag. Pengarna behöver användas på andra håll i verksamheten där de gör mer nytta.


Jag gick tidigare i år in i Tourn när den handlades runt 22 kronor med förhoppningen om att deras starka tillväxt skulle fortsätta hålla i sig inom influencer marketing. Då såg situationen fortfarande mycket intressant ut, men det har som bekant hänt en hel del grejer på vägen och i en sämre ekonomi så är det naturligt att annonspengar blir mer flyktigt. Detta är något som talar emot Tourn på kort sikt. Huruvida annonspengar flyr influencers är också något som vi heller inte har facit på. Argumentationen kring influencers och deras vara eller icke-vara är enligt min uppfattning ofta att yrkesrollen är en produkt av alltför god ekonomi under alltför lång tid. Samtidigt återfinns argumenten kring att influencers tar över de gamla mediehusens roll på andra sidan. Detta då de har en mer nära relation med sina läsare och följare och därmed får större förtroende. Något som i sin tur kan göra det mer lönsamt för företag att annonsera mer med influencers istället för att skjuta med hagelbössan och gå brett.


Huruvida ovanstående är sant eller ej låter jag vara osagt, men jag tror att man kan få goda poänger och ståndpunkter genom att se det utifrån båda perspektiven. Tourn ifråga går bra om influencers använder deras plattform och driver bra intäkter. Då tar de som bekant en del av dessa. De är också beroende av att det finns en efterfrågan från företag att jobba med influencers i den delen av bolaget där de matchar influencers med varumärken och bokar kampanjer. Bolaget är alltså direkt påverkat av hur mycket pengar som rör sig runt denna yrkesroll. Under flertalet år så har många influencers jobbat upp imponerande följarskaror och det har varit lukrativt att skapa innehåll. Frågan man bör ställa sig är om detta är en bestående trend i ett läge där konjunkturen är svagare. Är följarskarorna lika lojala i ett läge där deras egna pengar behöver prioriteras annorlunda? Eller är det snarare så att förtroendet centreras än mer och de gamla medierna tappar attraktivitet?


Samtidigt så kan marknadsföring via influencers vara en långsiktig trend om man blickar några år framåt i tiden. Det är digitalt, lättillgängligt och ofta korrelerar följare och influencers på områden där det finns liknande intressen och kunskaper och därmed kan det te sig naturligt i att återkomma till personer som representerar detta. Mediehus framstår som opersonliga i jämförelse och det är inte orimligt att många ser ett värde i att ha ett ansikte på den som förmedlar informationen.


Däremot är min bestämda uppfattning att oavsett om marknadsföring via influencers är framtiden eller inte så möter även denna del av annonsmarknaden utmaningar när företags marknadsföringsbudgetar behöver bli mer selektiva. Det som följer framöver är en intressant iakttagelse kring hur motståndskraftigt detta segment.


När det kommer till Tourn ifråga så känner jag mig ändå relativt trygg i dagsläget och det stavas att bolaget har en väldigt bra kassa i ryggen. Man var strategiska (eller hade tur?) när man genomförde sin senaste emission och tog in rejält med pengar i firman. Risken för defensiva nyemissioner med brutala utspädningar som följd får därför anses vara väldigt låg om nu inte affären krackelerar ordentligt. Det är dock något jag har svårt att se. Även om annonsmarknaden går ner i sämre trend och kanaler påverkas så kommer det alltid att finnas behov av att annonsera. Bolagets starkaste partners bör fortsatt åtnjuta högt intresse, om än inte lika framstående som tidigare. Dessutom rekryteras influencers löpande och det spännande initiativet att ta sig in bland riktigt stora celebriteter i det nystartade joint-ventureäventyret tillsammans med Atlantic Swiss är sådant som borgar för fortsatt god tillväxt.


Största risken i närtid, vilket vi redan sett prov på, är att Tourns aktie är relativt illikvid vilket gör att det går upp och ner. I ett läge där sparare flyr marknaden så är det att vänta sig att aktiekursen sannolikt kommer att ta en hel del stryk på grund av den låga handeln. Samtidigt kanske man inte ska vänta sig den historiska, explosiva tillväxten som man hittills har haft i ett läge där ekonomin går sämre.


Vi får helt enkelt se vart det här tar vägen. Jag har själv valt att göra väldigt små köp av aktien medan mina andra bolag har åtnjutit större köp när pengar väl funnits tillgängligt. Det har att göra med att jag inte tror att Tourns fall är slut. Tvärtom tror jag att det kommer komma tillfällen att köpa aktien ännu billigare. De kommande rapporterna är högintressanta för om detta är något som ska nyttjas. Man får mer bolag för pengarna givet att bolaget fortsätter sitt med sitt existensberättigande. Det kommer bli en spännande resa att följa.


Tills nästa inlägg, ha dé!


/Jeppe

bottom of page